Nový přestupkový Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ze dne 1.7.2017
Účastníkem exekuce na společné jmění manželů i manžel dlužníka
9.7.2015

Nový přestupkový Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ze dne 1.7.2017

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (přestupkový zákon)

Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti nový přestupkový zákon (zákon č. 250/2016 Sb.), který zrušil doposud účinný přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. Jaké jsou ty nejpodstatnější změny, které nový zákon přináší?

Pojem přestupek 

Stěžejním přínosem zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je sjednocení právní úpravy odpovědnosti za správní delikty fyzických osob, právnických a podnikajících fyzických osob do jednoho právního předpisu. Základním ideovým východiskem nového zákona je pak vytvoření jednotného pojmu přestupek zahrnujícího tyto správní delikty a úprava jednotného řízení o přestupku.

Pojetí odpovědnosti za přestupek 

Zákon vychází ze stávajícího právního stavu, tedy zachovává subjektivní odpovědnost fyzické osoby a objektivní odpovědnost právnické osoby s možností se jí při prokázání zákonem stanoveného liberačního důvodu zprostit.

Materiální aspekt

Původní přestupkový zákon ve vztahu k materialitě přestupku hovořil o „porušení nebo ohrožení zájmu společnosti“. Nový zákon hovoří o „společenské škodlivosti“. V zásadě se jedná o totéž a nová právní úprava nepředstavuje ani větší výhodu nebo nevýhodu ve vztahu k tomuto aspektu. Jeho výklad se relativně ustálil (bohužel nikoli ve prospěch řidičů), takže s novým přestupkovým zákonem nelze očekávat změnu přístupu k tomuto aspektu.

Věková hranice

Věková hranice odpovědnosti za přestupek zůstala na 15 letech, takže v tomto ohledu žádná změna. Děti do 15 let i nadále nejsou za přestupky odpovědné.

Promlčení přestupků

Promlčecí doba je 1 rok, u přestupků s horní sazbou nejméně 100.000,- Kč pak tři roky (takovou horní sazbu ale standardně dopravní přestupky nemají). Promlčení je tedy 1 rok, ale stejně jako dnes se promlčecí lhůta přerušuje oznámením o zahájení řízení a vydáním rozhodnutí, přičemž nově ale odpovědnost zaniká nejpozději uplynutím 3 let (dosud platilo uplynutím 2 let), u deliktů s pokutou nad 100.000,- Kč zaniká nejpozději uplynutím 5 let.

Správní trestání

Pokud jde o trestání přestupků, namísto pojmu „sankce“ užívá zákon pojmu „správní trest“, podrobněji upravuje pravidla pro ukládání správních trestů, upravuje přitěžující a polehčující okolnosti, upuštění (a podmíněné upuštění) od uložení správního trestu, mimořádné snížení výměry pokuty, ukládání správních trestů za více přestupků apod. Zákon rovněž zavádí správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Jedním z účelů tohoto správního trestu je informovat veřejnost o nekalých obchodních praktikách právnických nebo podnikajících fyzických osob. Tento správní trest může být v případě právnických osob efektivní, jak to dokládá zkušenost zemí, kde je tento trest vůči právnickým osobám uplatňován (např. Francie). Vzhledem k tomu, že dobrá pověst je pro právnickou osobu značnou hodnotou, lze předpokládat, že hrozba tímto správním trestem bude mít na tyto osoby odstrašující účinek. Ze stejného důvodu je však správní trest značným zásahem do postavení právnické osoby, a bude proto nutné dobře vážit jeho uplatnění v konkrétním případě. Správní trest zveřejnění rozhodnutí bude moci být uložen pouze za přestupky, u nichž to výslovně stanoví zákon.