Ceník poskytovaných služeb advokátní kanceláře AKPRAŽANOVÁ

Odměna za právní služby je sjednána na základě smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Odměna sjednaná na základě této smlouvy v sobě odráží jednak složitost zpracovávaného případu, jednak jeho časovou náročnost. Odměna, sjednaná na základě výše uvedené smlouvy, je buďto paušální, účtovaná měsíčně, nebo hodinová. Způsob účtování odměny závisí vždy na individuální dohodě s klientem s ohledem na charakter zpracovávané kauzy. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, je odměna účtována na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Součástí každé faktury, na jejímž základě je účtována odměna, je i přehled hodin odpracovaných pro klienta za příslušný měsíc, takže klient má detailní přehled o práci vykonané pro něj naší advokátní kanceláří.Při převzetí případu zpravidla účtujeme zálohu na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení. Způsob splácení odměny lze samozřejmě sjednat individuálně dle dohody s klientem, tj. lze se např. dohodnout i na splátkovém kalendáři.
Klientům, kteří mají zájem o dlouhodobé vedení jejich právní agendy nabízíme uzavření smlouvy o poskytování právních služeb spojené s jejich právním zastupováním. Ve smlouvě je zpravidla sjednána paušální měsíční odměna za poskytování právních služeb, která zohledňuje rozsah a charakter poskytovaných služeb a i délku smluvního vztahu s klientem. V případě, že v průběhu poskytování právních služeb dojde k nárůstu nebo naopak k poklesu rozsahu zpracovávané právní agendy, dohodneme se s klientem na úpravě výše měsíčního paušálu.

Odměna, která je sjednávána na základě smlouvy o poskytování právních služeb
nezahrnuje soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cena
případného překladu z nebo do cizího jazyka či odměna znalce. Tyto náklady
jsou účtovány klientovi na základě samostatné faktury.